חוק חופש המידע

חוק חופש המידע הוא חוק משנת 1998 (התשנ"ח) אשר נכנס לתוקפו בשנת 1999 והוא חוק הקובע כי לכל אזרח או תושב במדינת ישראל יש את הזכות לקבל את כל המידע בו הוא חפץ מן הרשויות הציבוריות עליהן חל אותו חוק.
בהתאם לחוק, על ראש המועצה למנות אחד מקרב עובדי העירייה אשר יהיה ממונה על המעדת המידע לרשות כל אחד שיבקש אותו. במועצה מונה לתפקיד מר עומר אבו עג'אג'.
חוק חופש המידע התשנ"ח – 1998 באתר משרד המשפטים


הליך הגשת ​​הבקשה למידע

את הבקשה לקבלת מידע יש להגיש על גבי טופס הגשת בקשה למידע, אותו עליכם למלא ולשלוח לכתובת הבאה:
עומר אבו עג'אג': המומנה על חופש המידע 
ת"ד: 6421 באר שבע 84162

עלות האגרות (נ​כון לשנת 2017)

 • את אגרת הבקשה ניתן לשלם במחלקת גבייה בטלפון: 08-6591313
 • אגרת בקשה: 20 ₪
 • אגרת טיפול לשעה: 30 ₪ (החל מהשעה הרביעית), פטור מאגרת הטיפול בעד 4 שעות הינו מעבר ל 3 שעות הניתנות בכל מקרה במסגרת הגשת הבקשה (כלומר , יינתן פטור עבור 7 שעות עבודה) 
 • אגרת הפקה: לכל עמוד צילום: 0.20 ₪. 
 • סכום בסיס לקבלת התחייבות: 148 ₪

סעיף 7 א לתקנות חופש המידע:  התשלום בשיק לפקודת המועצה המקומית שגב שלום

פרטי חשבון הרשות

בנק הפועלים 12
מספר חשבון: 68371
סניף 668 הנשיאים
באר שבע
 

פטור מאג​רת בקשה

לסוגים שונים של מידע ניתן לקבל פטור מאגרת בקשה, במקרים כגון:
 • בקשת מידע אישי - יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה 
 • עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות - יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.
 • אדם המבקש מידע לצורך מחקר אקדמי - יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה(ע"פ רשימת מוסדות אקדמיים מוכרים)
 • אדם בעל זכאות לקבלת קצבה - יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.

הליך ט​יפול בבקשה

 • עם קבלת טופס הבקשה המלא, בצירוף קבלה על תשלום האגרה (או אישורים מתאימים לפטורים מהאגרה) אצל הממונה, תטופל הבקשה בהתאם לדרישות והמועדים אשר נקבעו בחוק והיא תועבר לגורמים הרלוונטיים במועצה לשם עיון וטיפול והעברת המידע המבוקש לממונה.
 • החלטה בדבר הבקשה תינתן במהירות האפשרית ולא יאוחר מ-30 יום, מיום קבלתה. 
 • הממונה רשאי להאריך מתן ההחלטה בעוד 30 יום.
 • במידה וההחלטה היא שלילית, עומדים לרשות מגיש הבקשה 30 יום, מיום קבלת התשובה, להגיש עתירה לבית הדין המחוזי לעניינים מנהליים בבאר שבע.
המידע שבעמוד זה מובא כשירות לציבור.
נוסח החוק המחייב הוא זה אשר מפורסם ברשומות.
דו"ח / צו
​​