נהלים שונים

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

נושאקישור לטופס
גבייהחוזר מנהל כללי 4-2006גבייהגבייה
הגנה על ילדים ברשת האינטרנטפרסום פעילות המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשתהגנה על ילדים ברשת האינטרנטהגנה על ילדים ברשת האינטרנט
הגנה על ילדים ברשת האינטרנטהגנה על ילדים ברשת האינטרנט מוקד 105הגנה על ילדים ברשת האינטרנטהגנה על ילדים ברשת האינטרנט
הטרדה מיניתתקנון למניעת הטרדה מיניתהטרדה מיניתהטרדה מינית
העסקת עובדים עם מוגבלותפורמט להכנת תכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות 2019העסקת עובדים עם מוגבלותהעסקת עובדים עם מוגבלות
העסקת עובדים עם מוגבלותהכנת תכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות 2020העסקת עובדים עם מוגבלותהעסקת עובדים עם מוגבלות
העסקת עובדים עם מוגבלותתכנית לשנת 2021העסקת עובדים עם מוגבלותהעסקת עובדים עם מוגבלות
וועדת הקצאותועדת הקצאותוועדת הקצאותוועדת הקצאות
חקלאותנוהל תמיכה בפיתוח כלכלי בישובי הבדואים בנגב 2019חקלאותחקלאות
כלי סיועכלי סיוע משרד הכלכלה והתעשייהכלי סיועכלי סיוע
כלי סיועכלי סיוע שמציע משרד הכלכלה והתעשייהכלי סיועכלי סיוע
נוהל ספקיםמאגר ספקיםנוהל ספקיםנוהל ספקים
נוהל ספקיםפטור ממכרז התקשרות עם מתכננים או מומחיםנוהל ספקיםנוהל ספקים
נוהל ספקיםרשימת ספקיםנוהל ספקיםנוהל ספקים
נוהל תמיכותקריטריונים לאישור תמיכות לשנת 2020נוהל תמיכותנוהל תמיכות
נוהל תמיכותחוזר מנכל-תמיכות 4-2006נוהל תמיכותנוהל תמיכות
נוהל תמיכותתבחינים לאישור תמיכות 16.02.2020נוהל תמיכותנוהל תמיכות
נוהל תמיכותפרסום תמיכות לשנת 2021נוהל תמיכותנוהל תמיכות
נוהל תמיכותתבחינים לאישור תמיכות 2021נוהל תמיכותנוהל תמיכות
רישוי עסקיםחוברת מידע בנושא רישוי עסקיםרישוי עסקיםרישוי עסקים
רישוי עסקיםתקנות רישוי עסקיםרישוי עסקיםרישוי עסקים
רישוי עסקיםצו רישוי עסקיםרישוי עסקיםרישוי עסקים
רישוי עסקיםהסבר על תקנות הארכת רישיונותרישוי עסקיםרישוי עסקים
רישוי עסקיםקובץ התקנותרישוי עסקיםרישוי עסקים