ועדות המועצה

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

כותרתיו"רפרוטוקולים והחלטותסוג הוועדהתיאורכפתור לפרטים נוספים
ועדת הנהלה וכספיםעו"ד עבד אלעזין אלנסאסרה  
למועצה תהיה ועדת הנהלה קבועה שתיבחר על ידי המועצה מבין חבריה. תפקידיה של ועדת ההנהלה לנהל את עניני המועצה, לתאם את פעולותיהן של ועדותיה ולפקח עליהן, להשגיח שהחלטות המועצה והחלטות ועדותיה יבוצעו כדין ולמלא כל תפקיד אחר שיוטל עליה על ידי המועצה.

חברי הועדה:

 •  שייח אברהים אלעמור – חבר
 •  חאלד אבו עגאג – חבר
 •  מחמד אבו עג'אג' – חבר
 •  חמיד אבו חמיד – חבר

מוזמנים קבועים – מזכיר המועצה ,עוזר ראש המועצה, דובר המועצה, גזבר המועצה, מהנדס המועצה.


 

פתח מידע נוסףועדת הנהלה וכספיםעו"ד עבד אלעזין אלנסאסרה
תיאור
למועצה תהיה ועדת הנהלה קבועה שתיבחר על ידי המועצה מבין חבריה. תפקידיה של ועדת ההנהלה לנהל את עניני המועצה, לתאם את פעולותיהן של ועדותיה ולפקח עליהן, להשגיח שהחלטות המועצה והחלטות ועדותיה יבוצעו כדין ולמלא כל תפקיד אחר שיוטל עליה על ידי המועצה.

חברי הועדה:

 •  שייח אברהים אלעמור – חבר
 •  חאלד אבו עגאג – חבר
 •  מחמד אבו עג'אג' – חבר
 •  חמיד אבו חמיד – חבר

מוזמנים קבועים – מזכיר המועצה ,עוזר ראש המועצה, דובר המועצה, גזבר המועצה, מהנדס המועצה.


 

ועדת מכרזיםחמיד אבו חמיד  
המועצה תבחר מבין חבריה ועדת מכרזים קבועה שתפקידיה לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לפני ראש המועצה על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישורו. ראש המועצה לא יהיה חבר בועדת המכרזים.
החליט ראש המועצה לאחר עיון בהמלצות ועדת המכרזים שלא לאשר את ההצעה שעליה המליצה הועדה, ירשום את הנימוקים להחלטתו ויביאם לידיעת המועצה בישיבתה הקרובה.
 
ראש המועצה רשאי, באישור המועצה, לאשר מבין ההצעות שהיו לפני ועדת המכרזים, אף שהועדה לא המליצה עליה.

חברי הועדה

 • חאלד אבו עגאג – חבר
 • שייח אבראהים אלעמור – חבר
 • סאלם אמטיראת – חבר
 • מוסא אבו חאמד – חבר
 • סאלם אבו רביעה - חבר
פתח מידע נוסףועדת מכרזיםחמיד אבו חמיד
תיאור
המועצה תבחר מבין חבריה ועדת מכרזים קבועה שתפקידיה לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לפני ראש המועצה על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישורו. ראש המועצה לא יהיה חבר בועדת המכרזים.
החליט ראש המועצה לאחר עיון בהמלצות ועדת המכרזים שלא לאשר את ההצעה שעליה המליצה הועדה, ירשום את הנימוקים להחלטתו ויביאם לידיעת המועצה בישיבתה הקרובה.
 
ראש המועצה רשאי, באישור המועצה, לאשר מבין ההצעות שהיו לפני ועדת המכרזים, אף שהועדה לא המליצה עליה.

חברי הועדה

 • חאלד אבו עגאג – חבר
 • שייח אבראהים אלעמור – חבר
 • סאלם אמטיראת – חבר
 • מוסא אבו חאמד – חבר
 • סאלם אבו רביעה - חבר
ועדת ביקורתמחמד אבו עג'אג'  
(א) המועצה תבחר מבין חבריה ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדון בכל דו"ח של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת במועצה , בכל דו"ח של משרד הפנים על המועצה ובכל דו"ח של מבקר המועצה ולעקוב אחרי תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת, והיא רשאית לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על המועצה שהוגש לפי דין; הועדה תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה.

תפקידיה וסמכויות:

 1. לבדוק אם החלטות המועצה הוצאו לפועל כדין.
 2. לבדוק את חשבונות המועצה ולבדוק אם פעולות המועצה נעשו במסגרת התקציב המאושר.
 3. לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת ענייני המועצה עליהם הצביעו הועדה או מבקר המדינה בפני המועצה. הועדה רשאית לקבל מכל חבר מועצה, או עובד מועצה ידיעות, מסמכים והסברים הדרושים לה למילוי תפקידיה.

חברי הועדה

 • אבראהים אלדדא - חבר
 • סאלם אמטיראת - חבר
 • מוניר אבו רביעה- מבקר
 • עומר אבו עג'אג' - מזכיר
 • יועץ משפטי
 • גזבר הרשות
פתח מידע נוסףועדת ביקורתמחמד אבו עג'אג'
תיאור
(א) המועצה תבחר מבין חבריה ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדון בכל דו"ח של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת במועצה , בכל דו"ח של משרד הפנים על המועצה ובכל דו"ח של מבקר המועצה ולעקוב אחרי תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת, והיא רשאית לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על המועצה שהוגש לפי דין; הועדה תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה.

תפקידיה וסמכויות:

 1. לבדוק אם החלטות המועצה הוצאו לפועל כדין.
 2. לבדוק את חשבונות המועצה ולבדוק אם פעולות המועצה נעשו במסגרת התקציב המאושר.
 3. לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת ענייני המועצה עליהם הצביעו הועדה או מבקר המדינה בפני המועצה. הועדה רשאית לקבל מכל חבר מועצה, או עובד מועצה ידיעות, מסמכים והסברים הדרושים לה למילוי תפקידיה.

חברי הועדה

 • אבראהים אלדדא - חבר
 • סאלם אמטיראת - חבר
 • מוניר אבו רביעה- מבקר
 • עומר אבו עג'אג' - מזכיר
 • יועץ משפטי
 • גזבר הרשות
ועדת מל"חסאלם אבו רביעהלחץ כאן 
תפקיד הועדה הכנת המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום.

חברי ועדת מל"ח

 • קב"ט המועצה
 • דובר המועצה
 • ראשי מחלקות-חינוך, רווחה, מהנדס, תברואה, גביה.
 • סגן ראש המועצה- במקום ראש הרשות באם לא נמצא.
 • מזכיר המועצה
 • מתנ"ס
 • כ"א
פתח מידע נוסףועדת מל"חסאלם אבו רביעה
תיאור
תפקיד הועדה הכנת המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום.

חברי ועדת מל"ח

 • קב"ט המועצה
 • דובר המועצה
 • ראשי מחלקות-חינוך, רווחה, מהנדס, תברואה, גביה.
 • סגן ראש המועצה- במקום ראש הרשות באם לא נמצא.
 • מזכיר המועצה
 • מתנ"ס
 • כ"א
ועדה לאיכות הסביבה   
ועדה לאיכות הסביבה שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני קיימא של הסביבה; הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות.

חברי הועדה:

 • מוסא אבו חמאד – חבר
 • סאלם אבו עוביידה– חבר
 • עבדאללה אזברגה – חבר
 • חמיד אבו חמיד - חבר
 • ד"ר ג'מיל אבו עג'אג'-נציג ציבור
 • מחמד ג'ומעה אלעמור-חבר


 

פתח מידע נוסףועדה לאיכות הסביבה
תיאור
ועדה לאיכות הסביבה שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני קיימא של הסביבה; הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות.

חברי הועדה:

 • מוסא אבו חמאד – חבר
 • סאלם אבו עוביידה– חבר
 • עבדאללה אזברגה – חבר
 • חמיד אבו חמיד - חבר
 • ד"ר ג'מיל אבו עג'אג'-נציג ציבור
 • מחמד ג'ומעה אלעמור-חבר


 

ועדת הנחות ומסים   
 1. הועדה מוסמכת לתת הנחה בשיעור של עד 70% למחזיק בדירה המשמשת למגורים (ולנכס כזה בלבד) לאדם שנגרמו לו הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד, בעקבות טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו, או בעקבות אירוע אחר אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.
 2. בישיבות הועדה חייבים להשתתף גזבר המועצה, מנהל מחלקת הרווחה והיועץ המשפטי. ההחלטות בוועדה מתקבלות בהתבסס על בקשה ומסמכים שעל המבקש להנחה להמציא למועצה.

חברי הועדה:

 • מורדי ביטון – גזבר הרשות
 • סאלם אבו עוביידה- חבר
 • אבראהים אלדדא-חבר
 • נסר אבו סרחאן-מנהל מחלקת רווחה
 • היועץ המשפטי של המועצה


 

פתח מידע נוסףועדת הנחות ומסים
תיאור
 1. הועדה מוסמכת לתת הנחה בשיעור של עד 70% למחזיק בדירה המשמשת למגורים (ולנכס כזה בלבד) לאדם שנגרמו לו הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד, בעקבות טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו, או בעקבות אירוע אחר אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.
 2. בישיבות הועדה חייבים להשתתף גזבר המועצה, מנהל מחלקת הרווחה והיועץ המשפטי. ההחלטות בוועדה מתקבלות בהתבסס על בקשה ומסמכים שעל המבקש להנחה להמציא למועצה.

חברי הועדה:

 • מורדי ביטון – גזבר הרשות
 • סאלם אבו עוביידה- חבר
 • אבראהים אלדדא-חבר
 • נסר אבו סרחאן-מנהל מחלקת רווחה
 • היועץ המשפטי של המועצה


 

ועדת שמות   
יעוץ למועצה במתן שמות למקומות ציבוריים והמלצות בעניין ערעורים של תושבים על שמות שנקבעו או שבוטלו למקומות אלו.

חברי הועדה:

 • עו"ד עבד אלעזיז אלנסאסרה– יו"ר הוועדה
 • שייח אברהים אלעמור – חבר
 • חאלד אבו עגאג– חבר
 • חמיד אבו חמיד – חבר
 • סאלם אבו רביעה – חבר
 • מחמד אבו עג'אג' – חבר
 • סאלם אמטיראת– חבר


 

פתח מידע נוסףועדת שמות
תיאור
יעוץ למועצה במתן שמות למקומות ציבוריים והמלצות בעניין ערעורים של תושבים על שמות שנקבעו או שבוטלו למקומות אלו.

חברי הועדה:

 • עו"ד עבד אלעזיז אלנסאסרה– יו"ר הוועדה
 • שייח אברהים אלעמור – חבר
 • חאלד אבו עגאג– חבר
 • חמיד אבו חמיד – חבר
 • סאלם אבו רביעה – חבר
 • מחמד אבו עג'אג' – חבר
 • סאלם אמטיראת– חבר


 

ועדת חינוך   
ועדה המייעצת ומפקחת על מערכות החינוך בישוב. הועדה יוזמת תכנון פעולות בתחום החינוך ומגישה לאישור המועצה את תכנותיה, מעקב אחר ביצוע התוכניות המאושרות וכן לייעץ למועצה בתחומי החינוך.

חברי הועדה:

 • אברהים אלדדא – יו"ר הוועדה
 • סאלם אבו עוביידה– חבר
 • מוסא אבו חאמד – חבר
 • סאלם אמטיראת – חבר
 • ראיד אלענאמי-חבר
פתח מידע נוסףועדת חינוך
תיאור
ועדה המייעצת ומפקחת על מערכות החינוך בישוב. הועדה יוזמת תכנון פעולות בתחום החינוך ומגישה לאישור המועצה את תכנותיה, מעקב אחר ביצוע התוכניות המאושרות וכן לייעץ למועצה בתחומי החינוך.

חברי הועדה:

 • אברהים אלדדא – יו"ר הוועדה
 • סאלם אבו עוביידה– חבר
 • מוסא אבו חאמד – חבר
 • סאלם אמטיראת – חבר
 • ראיד אלענאמי-חבר
ועדת תנועה   
ועדת התנועה מייעצת וממליצה בכל ענייני והסדרי התנועה של הרשות המקומית.
הועדה דנה בשינויים בהסדרי התנועה לקראת אישורם ברשות התמרור ובמשרד התחבורה.
כל תמרור והסדר תנועה בתחום הרשות המקומית ,חייב לקבל אישור של רשות התמרור מרכזית או מקומית.
ועדת התנועה היא ועדה הממליצה והחלטותיה טעונות אישור מליאת המועצה או רשות התמרור.

חברי הועדה:

 • סאלם אבו עוביידה – חבר
 • אבראהים אלדדא - חבר
 • נציג משרד התחבורה
 • נציג משטרת התנועה


 

פתח מידע נוסףועדת תנועה
תיאור
ועדת התנועה מייעצת וממליצה בכל ענייני והסדרי התנועה של הרשות המקומית.
הועדה דנה בשינויים בהסדרי התנועה לקראת אישורם ברשות התמרור ובמשרד התחבורה.
כל תמרור והסדר תנועה בתחום הרשות המקומית ,חייב לקבל אישור של רשות התמרור מרכזית או מקומית.
ועדת התנועה היא ועדה הממליצה והחלטותיה טעונות אישור מליאת המועצה או רשות התמרור.

חברי הועדה:

 • סאלם אבו עוביידה – חבר
 • אבראהים אלדדא - חבר
 • נציג משרד התחבורה
 • נציג משטרת התנועה


 

ועדת רכש גזבר המועצהלחץ כאן 
ועדה מקצועית –חובה בכל רשות. 
מופקדת על פעילויות הרכש של הרשות ועל רישומו.

חברי הועדה:

 • יועמ"ש
 • עדנאן אלעמור- חבר
 • מחמד נאיף אבו עגאג - חבר
 • נאיף אלעמור - חבר
פתח מידע נוסףועדת רכש גזבר המועצה
תיאור
ועדה מקצועית –חובה בכל רשות. 
מופקדת על פעילויות הרכש של הרשות ועל רישומו.

חברי הועדה:

 • יועמ"ש
 • עדנאן אלעמור- חבר
 • מחמד נאיף אבו עגאג - חבר
 • נאיף אלעמור - חבר
ועדת הקצאותמזכיר המועצהלחץ כאן 
ועדה מקצועית – ועדת חובה בכל רשות.
תפקידה להסדיר קרקע או מבנה בפטור ממכרז ללא תמורה (אף אם סמלית) על ידי הרשות המקומית לגופים הפועלים בתוך תחום הרשות בנושאי, חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכדומה- כדי לסייע לפעולתיהם לטובת הציבור ביישוב, תוך שמירה על מנהל תקין.
רק באמצעות ועדה להקצאת קרקע או מבנה רשאית רשות מקומית להקצות קרקע או מבנה בחינם לגוף הפועל בתוך תחום רשות, על פי הנוהל שפרסם משרד הפנים.

חברי הועדה:

 • מהנדס המועצה- חבר 
 • גזבר המועצה- חבר
 • יועץ משפטי -חבר
 • מנהל מחלקת גביה - חבר
פתח מידע נוסףועדת הקצאותמזכיר המועצה
תיאור
ועדה מקצועית – ועדת חובה בכל רשות.
תפקידה להסדיר קרקע או מבנה בפטור ממכרז ללא תמורה (אף אם סמלית) על ידי הרשות המקומית לגופים הפועלים בתוך תחום הרשות בנושאי, חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכדומה- כדי לסייע לפעולתיהם לטובת הציבור ביישוב, תוך שמירה על מנהל תקין.
רק באמצעות ועדה להקצאת קרקע או מבנה רשאית רשות מקומית להקצות קרקע או מבנה בחינם לגוף הפועל בתוך תחום רשות, על פי הנוהל שפרסם משרד הפנים.

חברי הועדה:

 • מהנדס המועצה- חבר 
 • גזבר המועצה- חבר
 • יועץ משפטי -חבר
 • מנהל מחלקת גביה - חבר
ועדת התקשרויות   

חברי הועדה:

 • מזכיר המועצה- יו"ר הוועדה
 • גזבר המועצה- חבר
 • יועץ משפטי -חבר
 • נציג המחלקות הרלוונטיות להתקשרות

פתח מידע נוסףועדת התקשרויות
תיאור

חברי הועדה:

 • מזכיר המועצה- יו"ר הוועדה
 • גזבר המועצה- חבר
 • יועץ משפטי -חבר
 • נציג המחלקות הרלוונטיות להתקשרות

ועדת תמיכות   

חברי הועדה:

 • גזבר המועצה- חבר
 • יועץ משפטי -חבר
 • מזכיר המועצה - חבר

טופס הגשת בקשה לתמיכה 2020.pdf

פתח מידע נוסףועדת תמיכות
תיאור

חברי הועדה:

 • גזבר המועצה- חבר
 • יועץ משפטי -חבר
 • מזכיר המועצה - חבר

טופס הגשת בקשה לתמיכה 2020.pdf

ועדת מלגות   

חברי הועדה:

 • איימן אלזברגה-חבר
 • נסר אבו סריחאן- חבר 
 • ודיע אבו עגאג- חבר
 • סלטאן אלקורעאן -חבר
 • מחמד אלזברגה - חבר
פתח מידע נוסףועדת מלגות
תיאור

חברי הועדה:

 • איימן אלזברגה-חבר
 • נסר אבו סריחאן- חבר 
 • ודיע אבו עגאג- חבר
 • סלטאן אלקורעאן -חבר
 • מחמד אלזברגה - חבר
ועדת כ"א   

חברי הועדה:

 • עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה- יו"ר הוועדה
 • שייח אבראהים אלעמור- חבר 
 • חאלד אבו עגאג- חבר
 • חמיד אבו חמיד -חבר
פתח מידע נוסףועדת כ"א
תיאור

חברי הועדה:

 • עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה- יו"ר הוועדה
 • שייח אבראהים אלעמור- חבר 
 • חאלד אבו עגאג- חבר
 • חמיד אבו חמיד -חבר
צוות לתיקון ליקויים   

חברי הועדה:

 • עומר אבו עגאג-מזכיר הרשות
 • סאלם אבו ענאם-מנהל כ"א
 • סולטאן אלקרעאן-מנהל מחלקת החינוך
 • מורדי ביטון- גזבר הרשות
 • מניר אבו רביעה - מבקר פנים
פתח מידע נוסףצוות לתיקון ליקויים
תיאור

חברי הועדה:

 • עומר אבו עגאג-מזכיר הרשות
 • סאלם אבו ענאם-מנהל כ"א
 • סולטאן אלקרעאן-מנהל מחלקת החינוך
 • מורדי ביטון- גזבר הרשות
 • מניר אבו רביעה - מבקר פנים