פרטי רישוי - קבוצה 8: רכב ותעבורה

​​​​​​
דרישות פרטניות מעסקים 

הגדרות אזורי המועצה המקומית  לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתוכניות): 
מובהר כי האמור בעמודה "מדיניות תכנונית" שלהלן , מפורט לנוחות המשתמש וכי חלה חובה על כל אדם המעוניין להקים עסק, לבדוק אצל מהנדס המועצה ,בוועדה מרחבית לתכנון ובנייה שמעונים  ובאתרי המידע השונים האם ניתן להקים את העסק המבוקש במקום המיועד, ומהם התנאים לכך . 
 
מגרשים עם חזית מסחרית – מגרשים שעליהם מבנה מגורים עם חזית מסחרית בקומתו הראשונה
מרכז מסחרי שכונתי - מרכז מסחרי המשרת כמה רחובות או שכונה וכן קניון 
אזור תעשיה קלה ומלאכה – אזור המיועד לתעשייה קלה ומלאכה הנמצא מזרחית לכסיפה  -  בהקמה
אזור ספורט ונופש 
קרקע חקלאית 

הגדרות האזורים האמורות לעיל יחולו על  העמודה "מדיניות תכנונית" שבטבלה שבהמשך 
יצוין ויודגש כי מפרט זה כפוף להוראות התב"ע החלה על השטחים שבתחומם פועל העסק ואין בהגדרות שלעיל כדי לגרוע מתנאי כל תכנית ו/או היתר החלים על העסק. 
על המבקש לעמוד בהוראות תכנית בניין עיר, תוכניות המתאר וייעודי הבנייה המוגדרים בהם, והתאמת הבנייה והשימוש להיתר הבנייה.  
על אף ההוראות המוזכרות בהמשך מסמך זה תחת העמודה "מדיניות תכנונית ,"הדין המחייב והקובע הוא על פי התב"עות החלות על כל מגרש ומגרש . 
יובהר בזאת כי במידה ולא מצוינות הוראות כל שהן תחת העמודות" דרישות מקצועיות" ו- "מדיניות  תכנונית" שבהמשך מסמך זה, חובה על מבקש הרישיון לעמוד בכל הוראות דין החלות על פריטי העיסוק הרלבנטיים לעסקו (לרבות חוק ארצי ותקנות שהותקנו מכוחו וחוקי עזר עירוניים), בכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים " 
בעל עסק – במקביל לכך שהינך קורא את הדרישות המקצועיות של המועצה, הינך נדרש להיכנס לאתר ממשל זמין – משרד הפנים​ ולהתעדכן במפרטים הארציים המאושרים שפורסמו בו ולבדוק האם פורסם כבר מפרט אחיד - לפריט הרלבנטי אליך. באתר יש כרגע כ-20 מפרטים מאושרים והוא יתעדכן  מדי פעם במפרטים נוספים. הינך נדרש לעמוד בכל האמור במפרט הארצי המאושר המתאים לעסקך.  ​
ניתן למצוא דרישות של נותני אישור, בפריטים בהם טרם פורסם מפרט אחיד, באתרי האינטרנט של נותני האישור
פריטתיאור העסק טעון הרישוימדיניות תכנוניתדרישות מקצועיותכפתור לפרטים נוספים
8.2העברת רכב ממקום למקום – בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד
חניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי
שיוקצה לכך על ידי המועצה, באזור תעשיה קלה ומלאכה או
במקום אחר שהמועצה תקבע
פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות
חניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי
שיוקצה לכך על ידי המועצה, באזור תעשיה קלה ומלאכה או
במקום אחר שהמועצה תקבע
8.3 אהובלת כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים

חניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי שיוקצה לכך על ידי המועצה, באזור תעשיה קלה ומלאכה או במקום אחר שהמועצה תקבע

פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות

חניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי שיוקצה לכך על ידי המועצה, באזור תעשיה קלה ומלאכה או במקום אחר שהמועצה תקבע

8.3 בהובלה אחרת(ארבעה כלי רכב ומעלה) וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד
חניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי
שיוקצה לכך על ידי המועצה, באזור תעשיה קלה ומלאכה או
במקום אחר שהמועצה תקבע
פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות
חניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי
שיוקצה לכך על ידי המועצה, באזור תעשיה קלה ומלאכה או
במקום אחר שהמועצה תקבע
8.4 אהסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו
חניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי
שיוקצה לכך על ידי המועצה, באזור תעשיה קלה ומלאכה או
במקום אחר שהמועצה תקבע
פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות
חניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי
שיוקצה לכך על ידי המועצה, באזור תעשיה קלה ומלאכה או
במקום אחר שהמועצה תקבע
8.4 בתחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

על פי תב"ע ייעודית

פתח מידע נוסף
8.5כלי טיס לסוגיהם - יצורם, תיקונם, שיפוצם

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

פתח מידע נוסף
8.6 אכלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה),למעט חלקים משומשים – מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

פתח מידע נוסף
8.6 אחלקים משומשים של כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) - מכירתם, אחסונם

מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה

פתח מידע נוסף
8.6 בחניון בתשלום, חניון ששטחו מעל 500 מ"ר המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6 ז


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


8.6 גכלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה),למעט חלקים משומשים – רחיצתם


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


8.6 וכלי רכב וציוד מכני הנדסי)(צמ"ה), למעט חלקים משומשים – ייצורם, שיפוצם

מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה

פתח מידע נוסף
8.6 זחניון מקורה או תת- קרקעי, ששטחו מעל 500 מ"ר שהוא בתשלום או פתוח לקהל הרחב, למעט חניון המשמש את עובדי או דיירי הבניין בלבד


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


8.7 אחלקים משומשים של כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) - מכירתם, אחסונם

מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה

פתח מידע נוסף
8.7 בחלקים משומשים של כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) - פירוקם מהרכב

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

פתח מידע נוסף
8.8 דכלי שיט – ייצורם, תיקונם, שיפוצם


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


8.9 אמוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי - מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה

פתח מידע נוסף
8.9 במוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי - חשמלאות

מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה

פתח מידע נוסף
8.9 דמוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי - תיקון תקרים
מותר במגרשים עם חזית מסחרית ובאזור תעשיה קלה ומלאכה
העסק יאחסן צמיגים ויסלקם בהתאם לדרישות החוק לסילוק
ומחזור צמיגים, התשס"ז - 2007 .
צמיגים משומשים יאוחסנו באופן שיימנע הצטברות מים בהם.


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות
העסק יאחסן צמיגים ויסלקם בהתאם לדרישות החוק לסילוק
ומחזור צמיגים, התשס"ז - 2007 .
צמיגים משומשים יאוחסנו באופן שיימנע הצטברות מים בהם.


8.9 ומוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי - טיפול אחר ברכב

מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה

פתח מידע נוסף

​​