פרטי רישוי - קבוצה 6: מסחר ושונות

​​​​​
דרישות פרטניות מעסקים 

הגדרות אזורי המועצה המקומית  לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתוכניות): 
מובהר כי האמור בעמודה "מדיניות תכנונית" שלהלן , מפורט לנוחות המשתמש וכי חלה חובה על כל אדם המעוניין להקים עסק, לבדוק אצל מהנדס המועצה ,בוועדה מרחבית לתכנון ובנייה שמעונים  ובאתרי המידע השונים האם ניתן להקים את העסק המבוקש במקום המיועד, ומהם התנאים לכך . 
 
מגרשים עם חזית מסחרית – מגרשים שעליהם מבנה מגורים עם חזית מסחרית בקומתו הראשונה
מרכז מסחרי שכונתי - מרכז מסחרי המשרת כמה רחובות או שכונה וכן קניון 
אזור תעשיה קלה ומלאכה – אזור המיועד לתעשייה קלה ומלאכה הנמצא מזרחית לכסיפה  -  בהקמה
אזור ספורט ונופש 
קרקע חקלאית 

הגדרות האזורים האמורות לעיל יחולו על  העמודה "מדיניות תכנונית" שבטבלה שבהמשך 
יצוין ויודגש כי מפרט זה כפוף להוראות התב"ע החלה על השטחים שבתחומם פועל העסק ואין בהגדרות שלעיל כדי לגרוע מתנאי כל תכנית ו/או היתר החלים על העסק. 
על המבקש לעמוד בהוראות תכנית בניין עיר, תוכניות המתאר וייעודי הבנייה המוגדרים בהם, והתאמת הבנייה והשימוש להיתר הבנייה.  
על אף ההוראות המוזכרות בהמשך מסמך זה תחת העמודה "מדיניות תכנונית ,"הדין המחייב והקובע הוא על פי התב"עות החלות על כל מגרש ומגרש . 
יובהר בזאת כי במידה ולא מצוינות הוראות כל שהן תחת העמודות" דרישות מקצועיות" ו- "מדיניות  תכנונית" שבהמשך מסמך זה, חובה על מבקש הרישיון לעמוד בכל הוראות דין החלות על פריטי העיסוק הרלבנטיים לעסקו (לרבות חוק ארצי ותקנות שהותקנו מכוחו וחוקי עזר עירוניים), בכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים " 
בעל עסק – במקביל לכך שהינך קורא את הדרישות המקצועיות של המועצה, הינך נדרש להיכנס לאתר ממשל זמין – משרד הפנים​ ולהתעדכן במפרטים הארציים המאושרים שפורסמו בו ולבדוק האם פורסם כבר מפרט אחיד - לפריט הרלבנטי אליך. באתר יש כרגע כ-20 מפרטים מאושרים והוא יתעדכן  מדי פעם במפרטים נוספים. הינך נדרש לעמוד בכל האמור במפרט הארצי המאושר המתאים לעסקך.  ​
ניתן למצוא דרישות של נותני אישור, בפריטים בהם טרם פורסם מפרט אחיד, באתרי האינטרנט של נותני האישור
פריטתיאור העסק טעון הרישוימדיניות תכנוניתדרישות מקצועיותכפתור לפרטים נוספים
6.1אחסנה - מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 50 מ"ר ומעלה, בין מקורה ובין שאינו מקורה, למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית, שעיקר תכליתו לשרת אותה

תנאים ספציפיים יינתנו לעסק בהתאם לאופי והקף פעילותו.

פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות

תנאים ספציפיים יינתנו לעסק בהתאם לאופי והקף פעילותו.

6.12עסק של אבזרי מין - מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

פתח מידע נוסף
6.13אולפן הקלטות אודיו


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


6.14מוצרי טבק לסוגיו –מקום למכירה קמעונאית, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

בעל עסק שכתוצאה מפעילותו קיים פוטנציאל לגרימת זיהום אוויר מעשן, למעט בעל עסק שקבל פטור מאת המועצה המקומית, יתקין ויפעיל מערכת לטיפול בפליטת עשן, שתתופעל ותתוחזק על פי הוראות היצרן.

פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות

בעל עסק שכתוצאה מפעילותו קיים פוטנציאל לגרימת זיהום אוויר מעשן, למעט בעל עסק שקבל פטור מאת המועצה המקומית, יתקין ויפעיל מערכת לטיפול בפליטת עשן, שתתופעל ותתוחזק על פי הוראות היצרן.

6.2חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות

תנאים ספציפיים יינתנו לעסק בהתאם לאופי והיקף פעילותו.

פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות

תנאים ספציפיים יינתנו לעסק בהתאם לאופי והיקף פעילותו.

6.4מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה ויבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים

מכבסה - מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה מכבסה לניקוי יבש - מותר במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי

פתח מידע נוסף
6.5מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם - ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, למעט הרכבתם

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

פתח מידע נוסף
6.7פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים - מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ"ר

מותר בקרקע חקלאית ובאזור שתוכנית מאשרת

פתח מידע נוסף
6.8 אקניון – ניהולו

רק על פי תב"ע ייעודית

במתחם יהיו כלים לאצירה ולטיפול באשפה במספר ועבור סוגי האשפה שיקבעו על ידי המועצה, בהתחשב בגודל הקניון וסוג ומספר העסקים שפועלים בו. כלי אצירה אלו יאוחסנו בחדר אשפה שיתוחזק על פי הוראות המועצה.
בעל העסק ירכוש על חשבונו את מיכלי אצירת פסולת, האמורים לעיל.
בעל עסק ייתכן ויידרש בהצבת מכלים לאיסוף פסולת נייר, זכוכית, פלסטיק וכדומה, מהציבור ומהעסקים, ברחבי הקניון.

הנחיות לגבי פינוי פסולת זו יועברו על ידי המועצה.
בקניון בו יש בתי אוכל, יקים בעל העסק ויאפשר התחברות של

כל אחד מבתי האוכל, לתשתיות שיאפשרו לעסק לעמוד בתנאי הרישיון שלו, לרבות תשתיות לטיפול בשפכים, תשתיות לטיפול במזהמי אוויר וריחות וכל דרישה אחרת שתידרש מהעסק . בעל העסק יחזיק את כל התשתיות האמורות לעיל תקינות בכל עת.
פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות

במתחם יהיו כלים לאצירה ולטיפול באשפה במספר ועבור סוגי האשפה שיקבעו על ידי המועצה, בהתחשב בגודל הקניון וסוג ומספר העסקים שפועלים בו. כלי אצירה אלו יאוחסנו בחדר אשפה שיתוחזק על פי הוראות המועצה.
בעל העסק ירכוש על חשבונו את מיכלי אצירת פסולת, האמורים לעיל.
בעל עסק ייתכן ויידרש בהצבת מכלים לאיסוף פסולת נייר, זכוכית, פלסטיק וכדומה, מהציבור ומהעסקים, ברחבי הקניון.

הנחיות לגבי פינוי פסולת זו יועברו על ידי המועצה.
בקניון בו יש בתי אוכל, יקים בעל העסק ויאפשר התחברות של

כל אחד מבתי האוכל, לתשתיות שיאפשרו לעסק לעמוד בתנאי הרישיון שלו, לרבות תשתיות לטיפול בשפכים, תשתיות לטיפול במזהמי אוויר וריחות וכל דרישה אחרת שתידרש מהעסק . בעל העסק יחזיק את כל התשתיות האמורות לעיל תקינות בכל עת.
6.8 בעסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


6.9 ארוכלות מזון


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


6.9 ברוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


6.9 גרוכלות אחרת


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


​​