פרטי רישוי - קבוצה 3: חקלאות ובעלי חיים

​​​​​דרישות פרטניות מעסקים 
הגדרות אזורי המועצה המקומית  לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתוכניות): 
מובהר כי האמור בעמודה "מדיניות תכנונית" שלהלן , מפורט לנוחות המשתמש וכי חלה חובה על כל אדם המעוניין להקים עסק, לבדוק אצל מהנדס המועצה ,בוועדה מרחבית לתכנון ובנייה שמעונים  ובאתרי המידע השונים האם ניתן להקים את העסק המבוקש במקום המיועד, ומהם התנאים לכך . 
 
מגרשים עם חזית מסחרית – מגרשים שעליהם מבנה מגורים עם חזית מסחרית בקומתו הראשונה
מרכז מסחרי שכונתי - מרכז מסחרי המשרת כמה רחובות או שכונה וכן קניון 
אזור תעשיה קלה ומלאכה – אזור המיועד לתעשייה קלה ומלאכה הנמצא מזרחית לכסיפה  -  בהקמה
אזור ספורט ונופש 
קרקע חקלאית 

הגדרות האזורים האמורות לעיל יחולו על  העמודה "מדיניות תכנונית" שבטבלה שבהמשך 
יצוין ויודגש כי מפרט זה כפוף להוראות התב"ע החלה על השטחים שבתחומם פועל העסק ואין בהגדרות שלעיל כדי לגרוע מתנאי כל תכנית ו/או היתר החלים על העסק. 
על המבקש לעמוד בהוראות תכנית בניין עיר, תוכניות המתאר וייעודי הבנייה המוגדרים בהם, והתאמת הבנייה והשימוש להיתר הבנייה.  
על אף ההוראות המוזכרות בהמשך מסמך זה תחת העמודה "מדיניות תכנונית ,"הדין המחייב והקובע הוא על פי התב"עות החלות על כל מגרש ומגרש . 
יובהר בזאת כי במידה ולא מצוינות הוראות כל שהן תחת העמודות" דרישות מקצועיות" ו- "מדיניות  תכנונית" שבהמשך מסמך זה, חובה על מבקש הרישיון לעמוד בכל הוראות דין החלות על פריטי העיסוק הרלבנטיים לעסקו (לרבות חוק ארצי ותקנות שהותקנו מכוחו וחוקי עזר עירוניים), בכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים " 
בעל עסק – במקביל לכך שהינך קורא את הדרישות המקצועיות של המועצה, הינך נדרש להיכנס לאתר ממשל זמין – משרד הפנים​ ולהתעדכן במפרטים הארציים המאושרים שפורסמו בו ולבדוק האם פורסם כבר מפרט אחיד - לפריט הרלבנטי אליך. באתר יש כרגע כ-20 מפרטים מאושרים והוא יתעדכן  מדי פעם במפרטים נוספים. הינך נדרש לעמוד בכל האמור במפרט הארצי המאושר המתאים לעסקך.  ​
ניתן למצוא דרישות של נותני אישור, בפריטים בהם טרם פורסם מפרט אחיד, באתרי האינטרנט של נותני האישור
פריטתיאור העסק טעון הרישוימדיניות תכנוניתדרישות מקצועיותכפתור לפרטים נוספים
3.1בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה

פתח מידע נוסף
3.2 אבעלי חיים לרבות ימיים- בעלי חיים, למעט עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם
אסור בכל אזורי המועצה למעט מקרים שאושרו על פי תב"ע ייעודית ועל ידי היחידה סביבתית ו/או המשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות
הסכם פינוי פסדים למקום מורשה על פי חוק יישמר בעסק
ויוצג בפני המועצה על פי דרישה.
פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות
הסכם פינוי פסדים למקום מורשה על פי חוק יישמר בעסק
ויוצג בפני המועצה על פי דרישה.
3.2 בבעלי חיים, לרבות ימיים - הצגתם
מותר רק חנות למכירת חיות מחמד במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי

הטיפול ואחזקת בעלי חיים בעסק תעמוד בכל האמור בתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט- 2009 הטיפול במזון לבע"ח יהיה בהתאם לאמור בחוק הפיקוח על מזון בעלי חיים 2014 . אחסון מזון לבעלי חיים המוחזק ונמכר בחנות למכירת בעלי חיים:
מזון בע"ח יוחזקו על גבי מדפים, בגובה 30 ס"מ לפחות, באופן שניתן יהיה לבצע ניקיון ריצפת העסק. מזון בע"ח יאוחסן במקום ייעודי סגור ומוצל ותשמר הפרדה מלאה בין חומרי הדברה וניקוי לבין המזון. מזון בעלי חיים יימכר באריזות סגורות כולל תווית יצרן/יבואן מלאה בעברית, תוקף לשימוש ואישור השירותים הווטרינריים של משרד החקלאות. לא יימכר/יוחזק בתחום העסק מזון לבעלי חיים שפג תוקפו. לא תבוצע פעולת אריזה מחדש/אריזות עצמיות או חלוקת שקי מזון לאריזות משנה. בחנות תבוצע הדברה תקופתית ע"י מדביר מוסמך באופן שלא מסכן את בעלי החיים והמזון במקום. תיעוד ההדברה יישמר לתקופה של כחצי שנה. 

פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות

הטיפול ואחזקת בעלי חיים בעסק תעמוד בכל האמור בתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט- 2009 הטיפול במזון לבע"ח יהיה בהתאם לאמור בחוק הפיקוח על מזון בעלי חיים 2014 . אחסון מזון לבעלי חיים המוחזק ונמכר בחנות למכירת בעלי חיים:
מזון בע"ח יוחזקו על גבי מדפים, בגובה 30 ס"מ לפחות, באופן שניתן יהיה לבצע ניקיון ריצפת העסק. מזון בע"ח יאוחסן במקום ייעודי סגור ומוצל ותשמר הפרדה מלאה בין חומרי הדברה וניקוי לבין המזון. מזון בעלי חיים יימכר באריזות סגורות כולל תווית יצרן/יבואן מלאה בעברית, תוקף לשימוש ואישור השירותים הווטרינריים של משרד החקלאות. לא יימכר/יוחזק בתחום העסק מזון לבעלי חיים שפג תוקפו. לא תבוצע פעולת אריזה מחדש/אריזות עצמיות או חלוקת שקי מזון לאריזות משנה. בחנות תבוצע הדברה תקופתית ע"י מדביר מוסמך באופן שלא מסכן את בעלי החיים והמזון במקום. תיעוד ההדברה יישמר לתקופה של כחצי שנה. 

3.2 ומספרה לבעלי חיים

תר במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי או בבית מגורים במקומות בהם הותר בתב"ע שימוש כזה 

פתח מידע נוסף
3.2 חבעלי חיים, לרבות ימיים - עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם
אסור בכל אזורי המועצה למעט מקרים שאושרו על פי תב"ע ייעודית ועל ידי היחידה סביבתית ו/או המשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות

הסכם פינוי פסדים למקום מורשה על פי חוק יישמר בעסק ויוצג בפני המועצה על פי דרישה.

פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות

הסכם פינוי פסדים למקום מורשה על פי חוק יישמר בעסק ויוצג בפני המועצה על פי דרישה.

3.3 בהדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים - וניקויים
הדברה חקלאית בכלים אחרים – וניקויים מותרת רק באזור תעשיה קלה ומלאכה
פתח מידע נוסף
3.4 אחומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי -ייצורם, אריזתם, אחסונם

חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי -ייצורם - אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות אריזתם אחסונם – מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה 

פתח מידע נוסף
3.4 גחומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי - מכירתם

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

פתח מידע נוסף
3.5 אמזון לבעלי חיים - ייצורו, עיבודו, אריזתו

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

פתח מידע נוסף
3.5 במזון לבעלי חיים - אחסונו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

הטיפול במזון לבע"ח יהיה בהתאם לאמור בחוק הפיקוח על מזון בעלי חיים 2014 .
כל פעילות העסק (קבוע או זמני) לרבות פריקה וטעינה יתבצעו בשטח העסק בלבד .
אחסון והובלה של חציר וקש וחומרים אחרים העלולים להתפזר, יבוצעו באופן שימנע פיזורם לרשות הרבים. הסעיפים הבאים חלים על כל סוגי מזון לבעלי חיים למעט חציר וקש:

 • אריזה תבוצע על גבי משטחי תפעול אטומים. בעל
העסק יתקין אמצעים לניקוז מי שטיפת המשטחים אל מערכת
הביוב הכוללים סל לאיסוף מוצקים טרם כניסתם לביוב
העירוני.
 •  אחסון מזון יבוצע בכלי קיבול סגורים בלבד.
 •  אחסון בסילוסים יכלול מערכות לטיפול בפליטות לאוויר .
 •  בעל העסק יתחזק את המערכות לטיפול בפליטות לאוויר על פי נוהל תחזוקה והפעלה של מערכות כאמור, בהתאם להנחיות היצרן.
 • פעולות הדברה יבוצעו ע"י מדביר מוסמך. במידה ויבוצעו ע"י בעל העסק יבוצעו בתכשירי הדברה רשומים המאושרים לשימוש הציבור.
העתק רישום פעולות הדברה בחתימת המדביר ישמרו בעסק
לפחות שנתיים ויוצגו בפני המועצה על פי דרישה.
הסכם הדברה, להדברת מעופפים ומכרסמים, עם מדביר
מוסמך יישמר בעסק ויוצג בפני המועצה על פי דרישה.
 • אחסון של חומרים פולטי ריח יהיה במערכות מבוקרות ומטופלות למניעת פיזור ריחות לסביבה.
שינוע מזון בע"ח יבוצע באריזות או מיכלים סגורים בלבד
באופן שימנע מפגעי ריח ופיזור לסביבה.
אחסון מזון לבעלי חיים המוחזק ונמכר בחנות למכירת חיות
מחמד: בעל עסק יעמוד בכל האמור בפריט 3.2 ב'
פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות

הטיפול במזון לבע"ח יהיה בהתאם לאמור בחוק הפיקוח על מזון בעלי חיים 2014 .
כל פעילות העסק (קבוע או זמני) לרבות פריקה וטעינה יתבצעו בשטח העסק בלבד .
אחסון והובלה של חציר וקש וחומרים אחרים העלולים להתפזר, יבוצעו באופן שימנע פיזורם לרשות הרבים. הסעיפים הבאים חלים על כל סוגי מזון לבעלי חיים למעט חציר וקש:

 • אריזה תבוצע על גבי משטחי תפעול אטומים. בעל
העסק יתקין אמצעים לניקוז מי שטיפת המשטחים אל מערכת
הביוב הכוללים סל לאיסוף מוצקים טרם כניסתם לביוב
העירוני.
 •  אחסון מזון יבוצע בכלי קיבול סגורים בלבד.
 •  אחסון בסילוסים יכלול מערכות לטיפול בפליטות לאוויר .
 •  בעל העסק יתחזק את המערכות לטיפול בפליטות לאוויר על פי נוהל תחזוקה והפעלה של מערכות כאמור, בהתאם להנחיות היצרן.
 • פעולות הדברה יבוצעו ע"י מדביר מוסמך. במידה ויבוצעו ע"י בעל העסק יבוצעו בתכשירי הדברה רשומים המאושרים לשימוש הציבור.
העתק רישום פעולות הדברה בחתימת המדביר ישמרו בעסק
לפחות שנתיים ויוצגו בפני המועצה על פי דרישה.
הסכם הדברה, להדברת מעופפים ומכרסמים, עם מדביר
מוסמך יישמר בעסק ויוצג בפני המועצה על פי דרישה.
 • אחסון של חומרים פולטי ריח יהיה במערכות מבוקרות ומטופלות למניעת פיזור ריחות לסביבה.
שינוע מזון בע"ח יבוצע באריזות או מיכלים סגורים בלבד
באופן שימנע מפגעי ריח ופיזור לסביבה.
אחסון מזון לבעלי חיים המוחזק ונמכר בחנות למכירת חיות
מחמד: בעל עסק יעמוד בכל האמור בפריט 3.2 ב'
3.6 אפסדים - איסופם - מכירתם

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

הסכם פינוי פסדים למקום מורשה על פי חוק יישמר בעסק
ויוצג בפני המועצה על פי דרישה.
פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות
הסכם פינוי פסדים למקום מורשה על פי חוק יישמר בעסק
ויוצג בפני המועצה על פי דרישה.
3.6 בפסדים - עיבודם

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

הסכם פינוי פסדים למקום מורשה על פי חוק יישמר בעסק ויוצג בפני המועצה על פי דרישה.

פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות

הסכם פינוי פסדים למקום מורשה על פי חוק יישמר בעסק ויוצג בפני המועצה על פי דרישה.

3.7 אתכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות - ייצורם


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


3.7 בתכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי, למעט תרופות - אחסונם


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


​​