פרטי רישוי - קבוצה 2: דלק ואנרגיה

​​​​​​דרישות פרטניות מעסקים 
הגדרות אזורי המועצה המקומית  לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתוכניות): 
מובהר כי האמור בעמודה "מדיניות תכנונית" שלהלן , מפורט לנוחות המשתמש וכי חלה חובה על כל אדם המעוניין להקים עסק, לבדוק אצל מהנדס המועצה ,בוועדה מרחבית לתכנון ובנייה שמעונים  ובאתרי המידע השונים האם ניתן להקים את העסק המבוקש במקום המיועד, ומהם התנאים לכך . 
 
מגרשים עם חזית מסחרית – מגרשים שעליהם מבנה מגורים עם חזית מסחרית בקומתו הראשונה
מרכז מסחרי שכונתי - מרכז מסחרי המשרת כמה רחובות או שכונה וכן קניון 
אזור תעשיה קלה ומלאכה – אזור המיועד לתעשייה קלה ומלאכה הנמצא מזרחית לכסיפה  -  בהקמה
אזור ספורט ונופש 
קרקע חקלאית 

הגדרות האזורים האמורות לעיל יחולו על  העמודה "מדיניות תכנונית" שבטבלה שבהמשך 
יצוין ויודגש כי מפרט זה כפוף להוראות התב"ע החלה על השטחים שבתחומם פועל העסק ואין בהגדרות שלעיל כדי לגרוע מתנאי כל תכנית ו/או היתר החלים על העסק. 
על המבקש לעמוד בהוראות תכנית בניין עיר, תוכניות המתאר וייעודי הבנייה המוגדרים בהם, והתאמת הבנייה והשימוש להיתר הבנייה.  
על אף ההוראות המוזכרות בהמשך מסמך זה תחת העמודה "מדיניות תכנונית ,"הדין המחייב והקובע הוא על פי התב"עות החלות על כל מגרש ומגרש . 
יובהר בזאת כי במידה ולא מצוינות הוראות כל שהן תחת העמודות" דרישות מקצועיות" ו- "מדיניות  תכנונית" שבהמשך מסמך זה, חובה על מבקש הרישיון לעמוד בכל הוראות דין החלות על פריטי העיסוק הרלבנטיים לעסקו (לרבות חוק ארצי ותקנות שהותקנו מכוחו וחוקי עזר עירוניים), בכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים " 
בעל עסק – במקביל לכך שהינך קורא את הדרישות המקצועיות של המועצה, הינך נדרש להיכנס לאתר ממשל זמין – משרד הפנים​ ולהתעדכן במפרטים הארציים המאושרים שפורסמו בו ולבדוק האם פורסם כבר מפרט אחיד - לפריט הרלבנטי אליך. באתר יש כרגע כ-20 מפרטים מאושרים והוא יתעדכן  מדי פעם במפרטים נוספים. הינך נדרש לעמוד בכל האמור במפרט הארצי המאושר המתאים לעסקך.  ​
ניתן למצוא דרישות של נותני אישור, בפריטים בהם טרם פורסם מפרט אחיד, באתרי האינטרנט של נותני האישור
פריטתיאור העסק טעון הרישוימדיניות תכנוניתדרישות מקצועיותכפתור לפרטים נוספים
2.1 אגז - מילוי מכלים ומכליות

מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה בכמות שלא תעלה על 8 טון.

פתח מידע נוסף
2.1 בגז - אחסונו, למעט במיתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז
מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה בכמות שלא תעלה על 8 טון.
פתח מידע נוסף
2.1 גגז - מכירתו, חלוקתו

מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה

פתח מידע נוסף
2.1 דגז - שינועו, למעט שינוע בצנרת, ולרבות מתקן לשינוי לחץ שלו
חניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי
שיוקצה לכך על ידי המועצה, באזור תעשיה קלה ומלאכה או
במקום אחר שהמועצה תקבע ורק כשהרכב ריק לגמרי מגז.
פתח מידע נוסף
2.1 הגז - תיקון מכלים

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

פתח מידע נוסף
2.1 וגז - חניון למכליות
חניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי
שיוקצה לכך על ידי המועצה, באזור תעשיה קלה ומלאכה או
במקום אחר שהמועצה תקבע ורק כשהרכב ריק לגמרי מגז.
פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות
חניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי
שיוקצה לכך על ידי המועצה, באזור תעשיה קלה ומלאכה או
במקום אחר שהמועצה תקבע ורק כשהרכב ריק לגמרי מגז.
2.1 זתחנת תדלוק בגז
ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א 1-4/18 , בהתייחס לסוג התחנה
פתח מידע נוסף
2.2 אדלק לסוגיו – תחנת דלק ותדלוק
ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א 1-4/18 , בהתייחס לסוג התחנה.


פתח מידע נוסף
2.2 בדלק לסוגיו – בית זיקוק

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

פתח מידע נוסף
2.2 דדלק לסוגיו - אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-

מותר רק לצורך שימוש עצמי של העסק בכמות שלא תעלה על 5 קוב – מותר אחסון של סולר ונפט בלבד.

פתח מידע נוסף
2.2 הדלק לסוגיו – מסופי דלק

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

פתח מידע נוסף
2.2 ודלק לסוגיו – חניון למכליות דלק
חניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי
שיוקצה לכך על ידי המועצה, באזור תעשיה קלה ומלאכה או
במקום אחר שהמועצה תקבע ורק כשהרכב ריק לגמרי מדלק.
פתח מידע נוסף
2.2. גדלק לסוגיו – שינועו בצנרת

על פי תמ"א ייעודית

פתח מידע נוסף
2.2. זדלק לסוגיו – שינועו במכליות

חניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי שיוקצה לכך על ידי המועצה, באזור תעשיה קלה ומלאכה או במקום אחר שהמועצה תקבע ורק כשהרכב ריק לגמרי מגז.


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


2.3פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון
אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות אחסון לצורך מכירת פחם עץ באריזות סגורות למנגלים, מותרת במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי
פתח מידע נוסף
2.4תחנת כוח
יותר בשטח המיועד למתקנים הנדסיים על פי תב"ע ייעודית
פתח מידע נוסף
​​