פרטי רישוי - קבוצה 1: בריאות, רוקחות וקוסמטיקה

​​​​​​​דרישות פרטניות מעסקים 
הגדרות אזורי המועצה המקומית  לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתוכניות): 
מובהר כי האמור בעמודה "מדיניות תכנונית" שלהלן , מפורט לנוחות המשתמש וכי חלה חובה על כל אדם המעוניין להקים עסק, לבדוק אצל מהנדס המועצה ,בוועדה מרחבית לתכנון ובנייה שמעונים  ובאתרי המידע השונים האם ניתן להקים את העסק המבוקש במקום המיועד, ומהם התנאים לכך . 
 
מגרשים עם חזית מסחרית – מגרשים שעליהם מבנה מגורים עם חזית מסחרית בקומתו הראשונה
מרכז מסחרי שכונתי - מרכז מסחרי המשרת כמה רחובות או שכונה וכן קניון 
אזור תעשיה קלה ומלאכה – אזור המיועד לתעשייה קלה ומלאכה הנמצא מזרחית לכסיפה  -  בהקמה
אזור ספורט ונופש 
קרקע חקלאית 

הגדרות האזורים האמורות לעיל יחולו על  העמודה "מדיניות תכנונית" שבטבלה שבהמשך 
יצוין ויודגש כי מפרט זה כפוף להוראות התב"ע החלה על השטחים שבתחומם פועל העסק ואין בהגדרות שלעיל כדי לגרוע מתנאי כל תכנית ו/או היתר החלים על העסק. 
על המבקש לעמוד בהוראות תכנית בניין עיר, תוכניות המתאר וייעודי הבנייה המוגדרים בהם, והתאמת הבנייה והשימוש להיתר הבנייה.  
על אף ההוראות המוזכרות בהמשך מסמך זה תחת העמודה "מדיניות תכנונית ,"הדין המחייב והקובע הוא על פי התב"עות החלות על כל מגרש ומגרש . 
יובהר בזאת כי במידה ולא מצוינות הוראות כל שהן תחת העמודות" דרישות מקצועיות" ו- "מדיניות  תכנונית" שבהמשך מסמך זה, חובה על מבקש הרישיון לעמוד בכל הוראות דין החלות על פריטי העיסוק הרלבנטיים לעסקו (לרבות חוק ארצי ותקנות שהותקנו מכוחו וחוקי עזר עירוניים), בכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים " 
בעל עסק – במקביל לכך שהינך קורא את הדרישות המקצועיות של המועצה, הינך נדרש להיכנס לאתר ממשל זמין – משרד הפנים​ ולהתעדכן במפרטים הארציים המאושרים שפורסמו בו ולבדוק האם פורסם כבר מפרט אחיד - לפריט הרלבנטי אליך. באתר יש כרגע כ-20 מפרטים מאושרים והוא יתעדכן  מדי פעם במפרטים נוספים. הינך נדרש לעמוד בכל האמור במפרט הארצי המאושר המתאים לעסקך.  ​
ניתן למצוא דרישות של נותני אישור, בפריטים בהם טרם פורסם מפרט אחיד, באתרי האינטרנט של נותני האישור
פריטתיאור העסק טעון הרישוימדיניות תכנוניתדרישות מקצועיותכפתור לפרטים נוספים
1.1בית מרקחת
מותר מגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי
בעל העסק יחזיר פסולת תרופות פגי תוקף ופסולת חומרים מסוכנים, לספק/יצרן או יפנה אותם באמצעות קבלן מורשה לאתר מאושר על פי חוק. בעל העסק ישמור את אישורי פינוי ואישורי קליטה תעודות קבלה בעסק למשך שנה לפחות ויציגם לנציג המועצה על פי דרישה.
פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות
בעל העסק יחזיר פסולת תרופות פגי תוקף ופסולת חומרים מסוכנים, לספק/יצרן או יפנה אותם באמצעות קבלן מורשה לאתר מאושר על פי חוק. בעל העסק ישמור את אישורי פינוי ואישורי קליטה תעודות קבלה בעסק למשך שנה לפחות ויציגם לנציג המועצה על פי דרישה.
1.2 אתמרוקים - ייצורם

עסקים קטנים - מותר במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי מותר באזור תעשייה קלה ומלאכהפתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות1.2 בתמרוקים -אחסונם - שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום

מותר באזור תעשייה קלה ומלאכה


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


1.3 אתכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי - ייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי

מותר באזור תעשייה קלה ומלאכה

פעילות העסק תבוצע על משטחי תפעול אטומים ומנוקזים באופן שאינו מאפשר הגעת שפך תכשירים למערכת הביוב או הניקוז הציבורית. שפך של תכשירים נוזליים לא יתנקז למערכת הביוב או הניקוז הציבורית. שפך של תכשירים, תכשירים ותכשירים שפג תוקפם, יטופלו על פי האמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א- 1990 ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו מעת לעת. בעל העסק ישמור את אישורי פינוי ואישורי קליטה תעודות קבלה בעסק למשך שנה לפחות ויציגם לנציג המועצה על פי דרישה.


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות

פעילות העסק תבוצע על משטחי תפעול אטומים ומנוקזים באופן שאינו מאפשר הגעת שפך תכשירים למערכת הביוב או הניקוז הציבורית. שפך של תכשירים נוזליים לא יתנקז למערכת הביוב או הניקוז הציבורית. שפך של תכשירים, תכשירים ותכשירים שפג תוקפם, יטופלו על פי האמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א- 1990 ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו מעת לעת. בעל העסק ישמור את אישורי פינוי ואישורי קליטה תעודות קבלה בעסק למשך שנה לפחות ויציגם לנציג המועצה על פי דרישה.


1.3 גתכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי - מכירתם או חלוקתם


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


1.3 דהרכבת ציוד רפואי

מותר באזור תעשייה קלה ומלאכה

פתח מידע נוסף
1.4 אטיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף
מותר במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי או בבית מגורים במקומות בהם הותר בתב"ע שימוש כזה


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


1.4 במספרה
מותר במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי או בבית מגורים במקומות בהם הותר  בתב"ע שימוש כזה
פתח מידע נוסף
1.4 גכתובות קעקע - מקום לעשייתן
מותר במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי או בבית מגורים במקומות בהם הותר בתב"ע שימוש כזה
פתח מידע נוסף
1.4 וניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים
מותר במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי או בבית מגורים במקומות בהם הותר בתב"ע שימוש כזה


פתח מידע נוסף
1.5 אמעבדות לא רפואיות- מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות ללא הרס ומעבדות לפי פרטים 1.5 ב, 1.5 ג ו-


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


1.5 במעבדות לא רפואיות- מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


1.6מעבדה רפואית -מעבדה כהגדרתה בתקנות בריאות העם(מעבדות רפואיות), התשל"ז- 1977 , למעט מעבדה רפואית רשומה לפי סעיף 25 לפקודת בריאות העם, בבית חולים או בקופת חולים


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


1.7מעבדת שיניים
מותר מגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי
כל פסולת המכילה כספית או מרכיבים אחרים המוגדרים
כחומר או פסולת מסוכנים, תפונה בהתאם לאמור בתקנות
רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א- 1990
ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו
מעת לעת.
בעל העסק יציג את אישורי פינוי פסולת כאמור ואישורי קליטה
ותעודות קבלה פסולת על פי דרישת המועצה.


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות
כל פסולת המכילה כספית או מרכיבים אחרים המוגדרים
כחומר או פסולת מסוכנים, תפונה בהתאם לאמור בתקנות
רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א- 1990
ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו
מעת לעת.
בעל העסק יציג את אישורי פינוי פסולת כאמור ואישורי קליטה
ותעודות קבלה פסולת על פי דרישת המועצה.


​​

​​